Лопатовського Юрія Миколайовича

Лопатовського Юрія Миколайовича

План-проспект

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Формування та діяльність державних органів влади та місцевого самоврядування на Правобережній Україні в період Тимчасового уряду (березень – жовтень 1917 р.)»

Лопатовського Юрія Миколайовича

Актуальність теми дослідження.Історичний шлях розвитку і становлення української держави досить складний і в різні періоди мав свої особливості, які слід враховувати. Зокрема значний інтерес представляють особливості формування та діяльності державних органів влади в період Тимчасового уряду, оскільки фони продовжували функціонування після утворення української державності у формі УНР.

Актуальність теми обумовлюється також станом наукової розробки проблеми в історіографії. Тема Української революції у цілому та Центральної Ради зокрема Лопатовського Юрія Миколайовича викликає глибокий інтерес у науковців, що підтверджується великою кількістю спеціальних праць із даної тематики. Проте, практично ніхто із дослідників не звертає увагу та не висвітлює цілісно та всебічно процес формування та діяльності державних органів влади та само врядувань на Правобережній Україні протягом березня-жовтня 1917 р.

Досвід минулого слід враховувати під час реформування сучасних державних структур, визначені повноважень та завдань органів державної влади, що і визначає актуальність теми дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб спираючись на архівні джерела, опубліковані матеріали та науковий доробок попередніх дослідників дослідити особливості формування та діяльності органів державної Лопатовського Юрія Миколайовича влади та місцевого самоврядування на Правобережній Україні протягом березня – жовтня 1917 р. Для цього слід вирішити конкретні завдання:

- дослідити стан наукової розробки та джерельної бази проблеми;

- з’ясувати процес створення самоврядних організацій після Лютневої революції 1917 р.;

- всебічно висвітлити політичну, соціально-економічну діяльність само врядувань;

- розкрити процес формування органів державної влади в період Тимчасового уряду;

- показати основні напрямки діяльності державних органів влади.

Об’єктом дослідження є органи державної влади та місцевого самоврядування на правобережній Україні.

Предметом дослідження є особливості формування органів державної влади та місцевого самоврядування, їх діяльність.

Хронологічні рамкироботи охоплюють березень-жовтень 1917 р., коли відбувався процес формування органів державної Лопатовського Юрія Миколайовича влади та місцевого самоврядування на Правобережній Україні. Нижня хронологічна межа визначається березнем 1917 р., коли розпочинаються революційні події і в Україні ліквідовуються органи царської адміністрації, верхня – жовтнем 1917 р., коли наприкінці жовтня 1917 р. більшовики проголосили радянську владу.

Географічні межі дисертаційного дослідження охоплюють територію Правобережної України – Київської, Волинської та Подільської губерній.

Наукова новизна:

- вперше планується здійснити спробу комплексного дослідження процесу формування державних органів та місцевого самоврядування на території Правобережної України протягом березня-жовтня 1917 р., розкрити основні особливості й тенденції;- передбачається ввести в науковий обіг раніше невідомі та маловідомі документи, які поповнять джерельну базу досліджуваної проблеми;

- буде зроблена спроба розкрити особливості функціонування державних Лопатовського Юрія Миколайовича органів влади та місцевого самоврядування, проаналізувати їх повноваження, структуру та форми в період Тимчасового уряду.

Практичне значення роботи полягає у тому, що фактологічний матеріал та одержані в результаті дослідження висновки можуть бути використані в науково-педагогічній праці викладачів ВНЗ та учителів шкіл, при написані узагальнюючих праць з історії України.

Структура роботи. Планується, що майбутня дисертація буде складатися з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та бібліографії і буде виконана в необхідному обсязі.

План

Вступ

Розділ І. Характеристика історіографії та джерельної бази.

1.1.Історіографія проблеми.

1.2. Характеристика джерел.

Розділ ІІ. Створення та діяльність самоврядних організацій після Лютневої революції 1917 р.

2.1.Створення самоврядувань після лютого 1917 р Лопатовського Юрія Миколайовича.

2.2. Функціонування самоврядувань.

Розділ ІІІ. Формування та діяльність органів державної влади в період Тимчасового урядую.

3.1.

3.2.

Висновки

Список використаних джерел та бібліографії


documentaewblan.html
documentaewbskv.html
documentaewbzvd.html
documentaewchfl.html
documentaewcopt.html
Документ Лопатовського Юрія Миколайовича