ЕТАПИ МЕДИЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ

Лікувально-евакуаційні заходи є однією з основних складових частин ме­дичного забезпечення Збройних Сил у воєнний час.

Лікувально-евакуаційні заходи об'єднуються у лікувально-евакуаційну си­стему, під якою слід розуміти сукупність взаємопов'язаних принципів орга­нізації медичної допомоги пораненим та хворим, їх лікування, евакуації, ре­абілітації, а також призначених для цього сил та засобів медичної служби.

Медична допомога пораненим і хворим (крім першої медичної й долікарсь­кої допомоги) та їх лікування здійснюється на медичних пунктах і в лікуваль­них закладах, які розгорнуті звичайно у певній послідовності від фронту в тил і отримали назву етапів медичної евакуації. Під етапом медичної ЕТАПИ МЕДИЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ евакуації ро­зуміють сили і засоби медичної служби, які розгорнуті на шляхах медичної ева­куації, для прийому, сортування поранених та хворих, надання їм медичної допомоги, лікування й підготовки їх за показаннями до подальшої евакуації. Основними етапами медичної евакуації є медичний пункт полку (МПП), окре­мий медичний батальйон (ОмедБ), або окремий медичний загін (ОМЗ), ліку­вальні заклади госпітальної бази. Етапом медичної евакуації можно вважати і медичний пункт батальйону (МПБ), якщо він розгорнутий для роботи на місці.

Незалежно від ролі в системі медичного забезпечення військ на етапах медичної евакуації виконуються такі конкретні для кожного з них завдання: прийом, реєстрація, медичне сортування ЕТАПИ МЕДИЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ поранених, хворих, доставлених з поля бою, проведення за показаннями санітарної обробки поранених та хворих, дез­інфекції, дезактивації та дегазації їх спорядження; надання пораненим та хво­рим медичної допомоги, стаціонарне лікування їх (починаючи з ОмедБ), підго­товка до евакуації тих осіб, лікування яким необхідно продовжити на подаль­ших етапах, ізоляція інфекційних хворих.

Для вирішення цих завдань на кожному етапі медичної евакуації передба­чається розгортання відповідних функціональних підрозділів. У МПП і ОмедБ розгортають сортувально- евакуаційні відділення, де проводять прийом та ме­дичне сортування поранених і хворих, а також збір тих з них, яких потрібно евакуювати на наступні етапи. У госпіталях для прийому ЕТАПИ МЕДИЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ і медичного сорту­вання поранених і хворих, які поступають, розгортають прийомно-сортуваль-


не відділення. Для надання медичної допомоги пораненим та хворим розгорта­ють перев'язувальну на МПП, операційно-перев'язувальне відділення, відділен­ня реанімації та інтенсивної терапії в ОмедБ (ОМЗ), госпіталях. Стаціонарне лікування поранених і хворих проводиться в ОмедБ (ОМЗ) та воєнних гос­піталях, для чого в них розгортаються різні функціональні підрозділи, в тому числі й стоматологічні кабінети. Пункти етапів медичної евакуації розгорта­ються на такій відстані від діючих військ і рухаються за ними з таким розра­хунком, щоб забезпечити своєчасне надання медичної допомоги пораненим та хворим. Оптимальні терміни ЕТАПИ МЕДИЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ надання першої лікарської допомоги складають 4-5 год, кваліфікованої — 8-12 год з моменту поранення.

Райони для розташування пунктів етапів медичної евакуації вибирають з урахуванням конкретних умов обстановки. Розташовуються вони поблизу шляхів підвозу та евакуації, якомага далі від об'єктів, що можуть обстрілюва­тися противником.На кожному етапі медичної евакуації надається певний вид медичної до­помоги: на медичному пункті полку — перша лікарська допомога, в окремому медичному батальйоні — кваліфікована медична допомога, в госпіталях — спеціалізована медична допомога. Сукупність лікувально-профілактичних заходів, що проводяться на етапах медичної евакуації, складають обсяг ме­дичної допомоги.


documentaewjyxt.html
documentaewkgib.html
documentaewknsj.html
documentaewkvcr.html
documentaewlcmz.html
Документ ЕТАПИ МЕДИЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ